Polityka cookies / Cookies policy

PL / ENG

POLSKI:

Polityka cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sibeza Sp z o.o., Mail: info@sibeza.pl, ul. Sobieskiego 9, 20-812 Lublin.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Opera

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


ENGLISH:
Cookies policy

1. Cookie files (so-called "cookies") are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User's end device and are intended for using the Website's pages. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.

2. The entity placing cookies on the Website User's end device and accessing them is the operator Sibeza Sp. z o.o., Mail: info@sibeza.pl, ul. Sobieskiego 9, 20-812 Lublin.

3. Cookies are used to:

a) adapting the content of the Website pages to the User's preferences and optimizing the use of websites; in particular, these files allow to recognize the Website User's device and properly display the website, tailored to his individual needs;
b) creating statistics that help to understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content;
c) maintaining the Website User's session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website;

4. The Website uses two basic types of cookies: "session" cookies and "persistent" cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User's end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User's end device for the time specified in the cookie parameters or until they are deleted by the User.

5. The Website uses the following types of cookies:

a) "necessary" cookies, enabling the use of services available on the Website, e.g. authentication cookies used for services that require authentication on the Website;
b) cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication on the Website;
c) "performance" cookies, enabling the collection of information on how to use the Website's pages;
d) "functional" cookies, enabling "remembering" the settings selected by the User and personalizing the User's interface, eg in terms of the language or region of the User's origin, font size, website appearance, etc .;

6. In many cases, the software used for browsing websites (web browser) by default allows the storage of cookies on the User's end device. Website Users can change cookie settings at any time. These settings can be changed in particular in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or to inform about them every time they are placed on the Website User's device. Detailed information about the possibilities and ways of handling cookies are available in the software (web browser) settings, e.g .:

in Internet Explorer
in the Mozilla Firefox browser
in the Chrome browser
in Safari
in the Opera browser

7. The Website Operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website's pages.

8. Cookies placed on the Website User's end device may also be used by partners cooperating with the operator.

9. More information on cookies is available in the "Help" section of the web browser menu.